Helsäd

  • Helsäd av blandningar spannmål/trindsäd ger möjlighet att skörda ett smakligt grovfoder med bra proteinvärden och i relativt stor mängd
  • Helsäd förbättrar växtföljden och förenklar foderhanteringen på vallgårdar som inte vill ha en egen spannmålskedja
  • Helsäd som insåningsgröda ger goda förutsättningar för en lyckad vallinsådd
Författare: Anna Linnell och Marie Lundberg, HS Konsult AB
Uppdaterad 2013-10-15

Många fördelar med helsädesensilage

Att slå av och ensilera hela plantor av spannmål eller blandningar av spannmål och trindsäd som helsäd öppnar många möjligheter för grovfoderproducenten. Helsädesensilage kan används som kompletterande grovfoder till sinkor eller ungdjur eller när vallarealen inte räcker till av någon anledning. Helsäd passar som omväxlingsgröda i valldominerade växtföljder där mycket grovfoder eftersträvas. Inte minst gynnar den tidiga skörden av skyddsgrödan en lyckad etablering vid vallinsådd.

Helsäd ger möjlighet att använda samma skörde-, lagrings- och utfodringssystem som för vallfodret. Detta innebär att företaget kan skörda spannmål utan att också ha hela trösknings- torknings- och lagringssystemet på gården som krävs för tröskad spannmål. Maskinkostnaderna blir lägre.

Helsäd ger mest klöver i vallen

I demoodlingar på Rådde testades olika faktorer i insådden som antogs påverka klöverandelen i vallen. Faktorer som testades var hög eller låg kvävegödsling, tidig eller sen ogräsbekämpning, hög eller låg utsädesmängd på skyddsgrödan och om skyddsgrödan tröskades eller skördades tidigare, som helsäd. Den enda faktor som påverkade klöverandelen första vallåret var om skyddsgrödan tröskades eller skördades som helsäd. Insådd i helsäd ger goda förutsättningar för en lyckad klöverrik vallinsådd.

Helsäd med vårvete och åkerböna.
Foto: Linda af Geijersstam

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Typ av helsäd   Utsädesmängd  Etablering av vallfrö   Insåningsgrödor  

Biblioteket

 

Räknehjälpen

 

Externa länkar