Majs

  • Majs ger hög avkastning på en skörd
  • Majs passar ihop med spätt, proteinrikt vallfoder i foderstaten
  • För att majs ekonomiskt sett ska kunna konkurrera med vall krävs hög skörd och bra kvalitet
  • Majs kräver en lång odlingssässong
  • Rotera majsen i växtföljden

Lämplig odlingslokal

Författare Linda Karlsson, Växa Sverige, Halland
Uppdaterad 2014-01-31

Majs är en fascinerande gröda. Den kan avkasta mer än vall trots att den bara skördas en gång per säsong. Den trivs också på lätta jordar där andra grödor sällan uppnår sin fulla potential. Majs är ett energi- och stärkelserikt grovfoder som passar utmärkt ihop med tidigt skördat proteinrikt vallensilage. Vall och majs kompletterar varandra ur flera aspekter. Majs skördas vid ett tillfälle och dessutom sent på säsongen vilket inte konkurrerar arbetsmässigt med vallskördarna. En regnig säsong växer vallen bra medan majsen står sig jämförelsevis bättre ett soligt torrår.

Alla lokaler i vårt avlånga land är inte tillräckligt gynnsamma för majsodling. Odlingssäsongen är helt enkelt för kort för de majssorter som finns på marknaden. Odlas majs ändå i dessa områden finns risken att majsen fryser innan den har uppnått tillräcklig ts- och stärkelsehalt. Uppnår inte majsen tillräcklig kvalitet eller tillräckligt stor avkastning klarar den ekonomiskt sett inte att konkurrera med vall eller helsäd i foderstaten.

Hanblomma.
Foto: Linda af Geijersstam

Att tänka på vid majsodling

Har du inte odlat majs förr är det ytterligare några saker att tänka på. Jordarna ska vara lämpliga för majsodling. Majsen kräver precisionssåmaskin och andra skördemaskiner än vall. Majs är en konkurrenssvag gröda där du måste ha kontroll över ogräsen från första början. Det går inte att dra på en ogräsåtgärd någon vecka som man kan göra i spannmål. Var ska majsen lagras och kommer uttaget ur silon att vara tillräckligt för att majsen inte tar värme? Majs är väldigt lättensilerat men tar lätt värme vid uttaget. Är utfodringssystemet anpassat för majs eller kommer djuren att ha möjlighet att sortera ut den ofta mest eftertraktade majsen?

Försök att rotera majsodlingen i växtföljden eller åtminstone växla år från år mellan de skiften som är lämpliga för majsodling. På så sätt undviker du en del problem som kan uppstå efter flerårig majsodling på samma skifte. Höga stallgödselgivor kan leda till att fosforvärden i jorden skenar iväg till väldigt höga nivåer. Vissa ogräs kan uppförökas och även sjukdomar som majssot gynnas av en ensidig majsodling. 

Honblomma.
Foto: Linda af Geijersstam
 

 

Vill du veta mer?

Rådgivaren

 Sådd  Sortval   Majsensilage

Biblioteket

 

Räknehjälpen

 Gödsling

Externa länkar

 SJV - Eko Majs