Förluster vid bärgning av grovfoder

Ensilage

 • Förtorkning ger större förluster än direktskörd
 • Kräver en eller två dagar utan regn, mindre väderberoende än höberedning
 • Klöver ger större förluster än gräs
 • Vanliga ts-förluster under bärgning är 3-10 %

 • Färdigtorkning på fält ger större förluster än skulltorkning
 • Flera dagar utan regn är en förutsättning
 • Klöver ger större förluster än gräs
 • Vanliga ts-förluster under bärgning är 17-30 %
Författare Rolf Spörndly, SLU Uppsala
Uppdaterad 2013-10-06

Vid all bärgning av vallfoder är vädret mest avgörande för storleken av förlusterna. Om torkvädret är bra beror storleken på förlusterna istället på ts-halten då man vänder eller lastar fodret. Ett torrt material blir sprött och växtdelar bryts av och blir kvar på fältet. Detta gäller speciellt de yttersta gräsbladen och klöverbladen. Dessa är proteinrika och därför blir proteinförlusten större än ts-förlusten.

Grundläggande råd

 • Följ väderprognoserna mycket nog flera dagar före planerad skörd
 • Bärga höet vid 70-75 % ts-halt för färdigtorkning på skulltork
 • Bärga ensilage till rund- eller fyrkantsbalar eller tornsilo vid 40 % ts
 • Bärga ensilage till plansilor eller slang vid ca 30-35 % ts

Teknik vid slåtter

Vallen slås vanligen med rotorslåttermaskin med eller utan stråbearbetning (kross). Låter man den slagna grödan täcka hela arealen (bredspritt) ökar torkningshastigheten markant jämfört med att lägga strängar. Läggs strängar kan man behöva vända strängarna med strängvändare, i alla fall om man ska torka hö. Stängläggning är vanligare vid ensilageberedning där ts-halten endast ska öka till ca 30-40 %. Om grödan är bredspridd krävs att den läggs i strängar före bärgning med press, snittvagn eller exakthack. Ju torrare grödan är desto större blir förlusten vid slåtter och bärgning, vilket tabellen nidan visar.

Hövändning. Torkning av hö i fält ger större förluster.
Foto: Privat
 
Följande förluster kan man förvänta sig vid höbärgning
av en gräsvall (Magnusson m.fl, 1990).
Ts-halt
vid inkörning
Ts-förlust
%
Energiförlust
%
Proteinförlust
%
65 17 18 23
75 20 21 28
15 24 25 33

Hur stora blir de totala förlusterna?

Vid höskörd uppstår de stora förlusterna vid bärgningen på fältet. Vid ensilering begränsas fältförlusterna men här kan istället stora förluster uppstå i silon. Vid direktskörd kan fältförlusterna begränsas till ett minimum. En vallgröda har då mycket låg ts-halt och stora förluster uppstår istället som pressvatten i silon. Förtorkar man vallen till ca 30 % ts kan de totala förlusterna begränsas då ensileringsförlusterna har minskat utan att fältförlusterna har blivit alltför stora (se figuren till höger). Vid skörd av helsäd och majs kan förlusterna bli riktigt låga eftersom dessa direktskördas vid en ts-halt som ofta är ca 30 %.

Exempel på ts-förluster under skörd och lagring vid olika bärgningsmetoder. Magnusson, A-T, Lingvall, P och Spörndly, R. 1990.

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Maskinkedjor   Slåtter och förtorkning   Packa och pressa   Transport   Förluster   Lagringssystem   Ensileringsmedel   Täckningsmaterial   Hygienisk kvalitet  

Biblioteket


Räknehjälpen

Skörde- och lagringsförluster

Externa länkar