Hygienisk kvalitet

 • Mögel utgör kvalitetskriteriet för hö
 • pH-värde, ammoniaktal, smörsyra, sporer, jäst och mögel utgör alla kvalitetskriteria för ensilage

Hö lagras ofta med för hög vattenhalt och syretillgång vilket ger möjlighet för mögel att växa till. Hö kan även återfuktas under lagringen och även då bildas mögel. Mögel i hö kan bidra till luftvägsproblem, allergier och även toxiska reaktioner hos både djur och människor. Om ensilage lagras med lufttillträde kan mögel tillväxa även där. Mögel i ensilage kan bilda toxiner. Ensilage som är lagrat lufttätt kan innehålla Clostridium tyrobytyricum (smörsyrasporer) om det fått en inblandning av jord och har låg ts-halt.

Författare Rolf Spörndly, SLU Uppsala
Uppdaterad 2013-10-06

Praktiska råd

 • Se till att hö alltid har minst 85 % torrsubstanshalt
 • Se till att ensilaget har en ts-halt mellan 25 % och 45 %
 • Var aktsam så att inte jord eller döda djur kommer in i fodret
 • Kontrollera regelbundet silotorn genom invändig inspektion
 • Ge inte några djur foder som har synligt mögel

Bedömning av den hygieniska kvaliteten

 • Lita i första hand på syn- och luktintryck
 • Om tveksamheter uppstår – skicka in prov för hygienisk analys
 • Ta alltid kontakt med laboratoriet innan provet skickas för instruktioner om provtagning och när provet kan tas emot. Hygienprov är ofta färskvara
 • Tolkning av analyssvaren kan ske enligt nedan

Majsensilage kan ta värme vid långsamt uttag.
Foto: Linda af Geijerstam

Gränsvärden - allt grovfoder

Aeroba bakterier 3,1) 103 per gram prov = maximum (gäller ensilage)
Koliforma bakterier 3,1), 37o 102 per gram prov = maximum
Anaeroba sporbildare 3,1) 103 per gram prov = maximum
Clostridier 103 per gram prov = maximum
Bacillus 103 per gram prov = maximum
Jäst 3,1) 105 per gram prov = maximum
Mögel 3, 1) 105 per gram prov = maximum (endast för hö)

Gränsvärden - ensilage

Ammoniumkväve 1) < 8 % av totalkväve = bra
8-12 % av totalkväve = mindre bra
> 12 % av totalkväve = dåligt
pH-värde 1) 4) < (0,0257 * ts %) +3,71
Ts högre än 50 %
gäller mellan ts 15-50 %
pH ej lämpligt kvailtetsmått
Smörsyra 1) <0,10 % av prov = bra
0,10-0,30 % av prov = mindre bra
> 0,30 % av prov = dåligt
Mjölksyra 1) Direktskörd med myrsyra:  
6-10 % av ts = normalt
Direktskörd utan myrsyra:  
8-12 % av ts = normalt
Förtorkat (> 30 % ts):  
3-7 % av ts = normalt
Ättiksyra 1) Allt ensilage 1-3 % av ts = normalt
Mjölksyrabildande bakterier 1) 106 per gram prov = önskvärt
Gramnegativa bakterier 1) 103-104 per gram prov = maximum
109 per gram prov = mycket dåligt
1)Avd för fodervetenskap, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
2) Konsulentavdelningen/husdjur, SLU
3)Fodermedelslaboratoriet, SVA.
4)
Weissbach, 1996

Hur stora blir de totala förlusterna?

Vid höskörd uppstår de stora förlusterna vid bärgningen på fältet. Vid ensilering begränsas fältförlusterna men här kan istället stora förluster uppstå i silon. Vid direktskörd kan fältförlusterna begränsas till ett minimum. En vallgröda har då mycket låg ts-halt och stora förluster uppstår istället som pressvatten i silon. Förtorkar man vallen till ca 30 % ts kan de totala förlusterna begränsas då ensileringsförlusterna har minskat utan att fältförlusterna har blivit alltför stora (se bild till höger). Vid skörd av helsäd och majs kan förlusterna bli riktigt låga eftersom dessa direktskördas vid en ts-halt som ofta är ca 30 %.

Fält- och lagringsförluster i förhållande till Ts-halt och vattenhalt.

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Lagringssystem   Ensileringsmedel   Täckningsmaterial   Förluster  Majsensilage  

Biblioteket

 

Räknehjälpen

 Lagring

Externa länkar

Ensilagenytt  KRAV - ensileringsmedel  SJV - ensileringsmedel   SJV- Majsensilering