Transport

  • Transportavståndet är avgörande för skördekapaciteten
  • Baltransport med hydraulisk låsning av balar kan betala sig snabbt
  • Samla balarna i grupper eller linjer på fältet för enklare hantering

Transportavstånd

Författare Christer Johansson, LRF Konsult
Uppdaterad 2013-10-14

Hackvagnens och kortsnittsvagnens kapacitet påverkas mycket av transportavståndet. Har man mindre vagnar än 50 m3 så sjunker kapaciteten ytterligare vid ökat transportavstånd. Skall man hålla samma kapacitet med kortsnittsvagnen som med en självgående hack vid 4 km transportavstånd så behövs 3 kortsnittsvagnar. Fälthackarnas kapacitet kan bibehållas under förutsättning att tillräckligt med antal transportekipage kan användas.

I tabellen nedan finns räkneexempel på kapacitet vid olika maskinsystem och transportavstånd. I tabellen jämförs de vanligaste skördesystemen på marknaden för hackat och snittat material. Torrsubstanshalten är bestämd till 30 procent, skördenivån 3 500 kg ts/ha, volymuppgiften i vagnarna är DIN-mått och volymvikten är 75 kg ts/m3 för hackat material och 90 kg ts/m3 kortsnittsvagn. Transporten från hackarna sker med 40 m3 vagnar. Vid längre transporter kan ett flakväxelsytem med containrar vara att föredra.

Transportavståndet har betydelse.
Foto: Cecilia Åstrand
Kapaciteten i ha/tim vid olika transportavstånd vid olika maskinsystem. Siffran inom
parantes anger antalet transportekipage som behövs för att hålla skördekapaciteten.
Maskinsystem Körhast.
km/h
Strängavstånd
m
Avstånd, km
0,5 1 2 3 4 5 6 7 8
Hackvagn 50 m3 7 6 2,4 2,2 1,9 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0
Kortsnittsvagn 50 m3 10 6 3,3 3,0 2,5 2,2 1,9 1,7 1,6 1,4 1,3
Bogserad hack
+ 40 m3 vagn
7 6 3,3
(1)
3,3
(1)
3,3
(1)
3,3
(2)
3,3
(2)
3,3
(2)
3,3
(2)
3,3
(3)
3,3
(3)
Självgående hack
+ 40 m3 vagn
7 12 5,5
(1)
5,5
(2)
5,5
(2)
5,5
(2)
5,5
(3)
5,5
(3)
5,5
(3)
5,5
(4)
5,5
(4)

Transportera balar

För hemtransport av balar finns olika alternativ, vilket kan ge i stora skillnader i hanteringskostnad. En viktig del är hur väl balarna är samlade på fältet. Är balarna spridda utan någon tanke på vidare hantering så blir det mycket körning på fältet för efterföljande ekipage. Man vinner mycket om man kan samla balarna i linjer eller grupper. Transportmässigt finns det två lösningar, traditionell storbalsvagn som lastas med traktor med frontlastare eller lastmaskin. Alternativet är självlastande vagn. De självlastande vagnarna finns också i varianter som klarar inplastade balar. Ett tidsödande moment vid vägtransporter på allmän väg är säkring av last om balvagnen inte är utrustad med hydrauliskt ballås. Lastsäkringen ska klara 100 procent av lastvikten framåt och 50 procent i sidled och bakåt, vilket i praktiken innebär ett spännband för varje balrad.

 

Kalkylexempel där transportkostnaden varierar mellan 32 kr/bal och 43 kr/bal vid olika
transportsystem.
  Traktor med frontlastare
+ balvagn 12 bal
Traktor med frontlastare
+ balvagn 18 bal
Traktor
+ självlast. balvagn
Traktor med frontlastare
+ balvagn, balsäkring
Pris kr/h 580 605 700 650
Volymvikt kgts/bal 270 270 270 270
Längd km 5 5 5 5
Hastighet
km/h 35 35 35 35
Antal balar
st 12 18 10 18
Lastning h 0,2 0,3 0,2 0,3
Transport h 0,3 0,3 0,3 0,3
Avlastning h 0,2 0,3 0,1 0,3
Säkring
h 0,2 0,3 0 0
Lastcykel h 0,9 1,2 0,5 0,9
Kostnad
kr/bal 43 40 34 32
Kostnad kr/kgts
0,16 0,15 0,13 0,12

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Maskinkedjor   Slåtter och förtorkning   Balar - plastning och förflyttning   Baldensitet   Hack- och snittvagnar   Packa och pressa   Förluster  

Biblioteket


Räknehjälpen

 Maskinkedja

Externa länkar

 Rise