Renovering och isådd av vall

 • Att restaurera befintliga vallar ger osäkra resultat enligt försök
 • Isådd görs på våren då äldre plantor konkurrerar mindre om ljuset
 • Välta omedelbart efter sådd
 • Klöverisådd i gamla gräsvallar ger bra resultat
 • Kemisk ogräsbekämpning på våren kan ge ökad avkastning
 • Direktsådd av vall kan fungera i kombination med glyfosatbehandling
 • Författare Sofia Kämpe, Hushållningssällskapet Skaraborg
  Uppdaterad 2013-10-11

  Kostnadseffektiv etablering?

  Då kostnaden för att bryta upp och nyanlägga en vall är relativt hög kan det vara lockande att försöka förlänga vallens liggtid med några år genom isådd av nytt vallfrö i en redan existerande vall. Tanken är att genom att så i nytt frö hämma ogräsens framfart, höja vallens avkastning och förbättra den botaniska sammansättningen. Försök som gjorts med att restaurera långliggande vallar visar dock att det är svårt att förutsäga om arbetet med att restaurera en gammal vall är värt mödan eller inte. Genom att köra i vallen på våren störs tillväxten och därmed riskerar första skörden att blir lite lägre än om vallen lämnats ostörd. Andra och tredje skörden har i försök sedan oftast hämtat sig eller fått en förbättrad avkastningsnivå.

  Skapa jordkontakt och välta

  Det är stor risk att den nya isådden inte bidrar på grund av att konkurrensen från de etablerade plantorna är för stor. Isådden bör ske tidigt på våren så att konkurrensen om ljuset från de redan etablerade plantorna är så liten som möjligt. Isådden måste myllas grunt vilket uppnås säkrast med någon form av frässåmaskin (som fräser spår i den gamla vallen), direktsåmaskin (med skivbillar) eller med konventionell insådd efter lätt harvning. En ogräsharv med frölåda kan vara ett alternativ om det finns tillräckligt med ”lös” jord/förna i ytan men risken är att myllningen blir otillräcklig. Välta omedelbart efter isådd.

  Beroende på hur gles vallen är och om det sås i stor- eller småfröigt vallutsäde bör utsädesmängden ligga på 10-15 kg/ha. I en äldre vall som blivit luckig och bara ska klara ett år till kan rajgräs användas som är snabbetablerat och ger mycket gräs. Är det en nyanlagd vall som blivit luckig av halmrester eller liknande är det ofta bättre att välja samma blandning som vallen har i övrigt. Då halmrester är problemet och isådden sker med skivbillar är det viktigt att fröet inte placeras i halmfickor som kan bildas av skivbillarna.

  Isådd med klöver

  Att så i nytt frö i en redan etablerad vall kan framför allt vara lämpligt om en betesvall har för låg klöverandel. Försök med klöverisådd i äldre, gräsdominerade vallar visar lyckade resultat. Vid isådd av nytt frö i gamla vallar är det viktigt att se till att putsa/beta vallen intensivt, detta för att ge de nya plantorna ljus och utrymme och därmed en möjlighet att etablera sig. Det är också viktigt att inte gödsla med för mycket kväve då detta hindrar klövern från att etablera sig bra.

  Ogräsbekämpning kan ge ökad avkastning

  För den konventionella produktionen går det nu även att förbättra sin vall genom en kemisk bekämpning av vallen. Det finns till exempel en del norska resultat som visar på en möjlighet att öka vallens avkastning med 5 % genom en ogräsbekämpning med MCPA. Vallen innehöll vid starten 40 % ogräs och avkastningsökningen behölls under de 4 år som experimentet pågick. Det framhålls dock att det inte går att se en kemisk behandling som en enskild åtgärd utan den måste följas av en förbättrad skötsel.

  Direktsådd av vall

  Vid steniga och besvärliga förhållanden vill man ibland förnya vallen utan att jordbearbeta emellan. Direktsådden har också miljömässiga fördelar då den minimala jordbearbetningen minskar risken för växtnäringsläckage samt att en högre biologisk aktivitet i marken kan bevaras. I äldre försöksmaterial har detta ofta varit en bra metod förutsatt en lyckad glyfosatbehandling under föregående höst som avdödar både ogräs och den gamla vallen. Metoden kräver jämna fält för att den efterföljande vallsådden ska bli bra. Om det finns problem med skräppa eller maskros krävs dock ett par års öppen växtodling för att undvika att ogräsproblemen återuppstår.

   
  Det är möjligt att renovera luckiga vallar med isådd, men det är osäkert om det är kostnadseffektivt.
  Foto: Cecilia Åstrand
   
   
  Utvintrad vall.
  Foto: Linda Karlsson

  Vill du veta mer?

  Rådgivaren

  Insåningsteknik Etablering av vallfrö Insåningsgrödor Vallfröblandningar Baljväxtandel

  Biblioteket

   Långliggande vallar L6-363 (144 kb, .pdf)  Gynna klövern vid vallanläggningen Arvensis (177 kb, .pdf)

  Räknehjälpen

   

  Externa länkar

   Långliggande vallar