Ogrässtrategi vid vallinsådd

 • Bearbetning mot rotogräs som kvickrot och skräppor görs året innan eller helst två år innan
 • Vallfröet ska sås i samband med sådd av skyddsgröda för bästa ogräskonkurrens
 • Etableringen är viktig för att få en konkurrerande vall där ogräsen inte får utrymme
 • Vallfrö ska sås ytligt (<0,5 cm) då de är små
 • Fungerande dränering på det tänkta vallskiftet är A och O
 • Bra kalkstatus är mycket viktigt, klövern kräver ett bra pH kring 6,3
 • Bäst etablering får man med helsädesgröda som skyddsgröda som skördas tidigt
 • Författare Pauliina Jonsson, Växa Sverige
  Uppdaterad 2023-11-29

  Svåra ogräs som påverkar insådden negativt

  Vissa ogräs kan påverka vallinsådden mycket negativt. Dessa kräver oftast en genomtänkt bekämpningsstrategi redan några år innan tänkt vallinsådd. Exempel på sådana ogräs är till exempel skräppor. Tack vare sin kraftiga pålrot tar de stor plats i vallen och de växer fortare än vallgräsen. Skräpporna lämnar stora mängder frö och sprids snabbt över hela fältet och i värsta fall över hela gården via stallgödseln. Hamnar fröna i jorden kan de vara grobara i upp till 25 år. Kvickrot är ett annat rotogräs som gärna tar plats i vallinsådden och försämrar kvantiteten och kvaliteten. Kvickroten avkastar dåligt, har ett sämre näringsvärde och är osmakligt i bete särskilt om djuren släpps för sent.

  Andra svåra ogräs är exempelvis revsmörblomma som konkurrerar hårt med insådden och tar snabbt plats med hjälp av sina utlöpare och försämrar avkastningen kvalitets- och kvantitetsmässigt. Av fröogräs är t ex baldersbrå och pilört problematiska vid insådden då de gärna etableras som ”mattor” med täta bestånd och konkurrerar därmed mycket hårt med vallfröblandningen. Maskrosor och groblad är andra svåra ogräs som tar plats i vallinsådden och försämrar kvantiteten.

  Målet är en ogräsfri insådd

  Börja med att bearbeta rotogräs som kvickrot och skräppor året innan eller helst två år innan. Detta gäller så väl fält där det vuxit spannmål, slåttervall eller äldre betesvallar. Bästa resultatet mot rotogräs får man med hjälp av hel eller halvträda med återkommande körningar med en kultivator. När det är torrt under växtsäsongen utarmas rotogräsens tillväxtförmåga. Det ska inte finnas rotogräs när man ska så in vall igen och det ska framförallt inte finnas några skräppor.

  Vårsäd/höstsäd kan vara förfrukt till vallinsådden. Efter skörd ska man helst bearbeta skiftet mot eventuella rotogräs 2- 3 gånger på hösten om vädret tillåter detta. Sedan ska skiftet plöjas och på våren ska gödsel harvas ner (motsvarande 20 ton nötflytgödsel/ha) innan såbäddsberedning. Det ska finnas tillräckligt med kalium och fosfor för att vallen ska få en bra start.

  Kvickrot är ett besvärligt rotogräs.
  Foto: Hulda Wirsén

  Kvickrot.
  Foto: Hulda Wirsén

  Tistel.
  Foto: Hulda Wirsén

  En tät vall som konkurrerar bra

  Genom att anlägga en vall som trivs och är tät har ogräsen svårt att konkurrera om utrymmet. Bästa vallen får man då det odlas en helsädesgröda som skördas relativt tidigt. Vid tidig sådd kan man ha upp till normal utsädesmängd i ekologisk produktion eftersom det är viktigt att skyddsgrödan hjälper till att konkurrera mot diverse fröogräs. Vid senare sådd bör utsädesmängden inte vara allt för hög för att en tät skyddsgröda skuggar vallfröet som får svårare att etablera sig. Vallfrömängden kan med fördel vara minst 23 kg/ha.

  Det ska också vara en fungerande dränering på det tänkta vallskiftet. I god tid innan sådd spolas stamledningarna eller dräneras skiftet om det finns behov för detta. Skiftet kan också behöva kalk. Bra kalkstatus är mycket viktigt eftersom de ekologiska vallarna är till stor del beroende av kvävetillförsel från kvävefixeringen. Klövern kräver ett bra pH kring 6,3 och bra Ca-AL status (150 mg/l).

  Vallfrö ska sås med hjälp av en sålåda i samband med sådd av skyddsgröda. Vallfröna ska hamna ytligt (<0,5 cm). Detta är mycket viktigt eftersom de flesta gräs- och klöverfrö är väldigt små och orkar inte komma upp om de hamnar för djupt.

  Efter sådd och uppkomst ska man gå över fältet ca en gång i veckan och gräva upp eventuella skräppor som kommer upp. Dessa ska man ta med sig i en säck så att de inte får möjlighet att rota sig igen. Det är mycket viktigt att hela roten grävs upp.

  Skörd av den nya vallinsådd sker sedan oftast i september i Halland/södra Sverige. I oktober ska det finnas en tät och glänsande återväxt med mycket växtkraft inför första vallskörden nästa vår.

  Bedömning av vallinsådd i växande skyddsgröda och handlingsplan

  • Tveksam etablering, få och små plantor = Räkna med omsådd till nästa vår eller eventuellt kompletteringssådd på hösten
  • Tunt bestånd men det finns plantor som kan utvecklas = Avvakta tills efter skörd
  • Fröogräs som täcker hela fältet (baldersbrå, pilört) = Putsa av skyddsgrödan och ogräset tidigt för att få ljus till vallplantorna
  • Bra bestånd med välutvecklade plantor av både klöver och gräs = Bra
  • Mycket bra bestånd där det finns risk att insådden växer förbi skyddsgrödan = Bra för vallinsådden men det kan bli svårt att tröska skyddsgrödan. Den kan i så fall skördas som helsäd

  Bedömning av vallinsådd några veckor efter skörd av skyddsgröda

  • Tveksam etablering, få och små plantor, mycket fröogräs (>20 %) = Avvakta, putsa
  • Tveksam etablering, få och små plantor, fröogräs (>20 %) och mycket kvickrot (>40 %) = Kör upp insådden. Bearbeta mot rotogräs. Kontrollera pH. Så om tillsammans med skyddsgröda till våren
  • Tveksam etablering, få och små plantor, skräppor (> att det går att plocka) och fröogräs (>20 %)= Kör upp insådden. Starta nästa säsong med eventuell halvträda för att bli av med skräpporna
  • Tveksam etablering, få och små plantor, maskrosor (>20%) = Kör upp insådden. Det ska inte finnas maskros i en nysådd vall
  • Bra etablering, en del mindre områden med kvickrot = Putsa alt. skörda
  • Bra etablering, skräppor. Kan dessa skräppor grävas upp? Om det är för många ska insådden köras upp
  • Bra etablering, tät och glänsande vallgröda i full tillväxt = Skörda beroende på väder/odlingsförhållanden

  Gles vall ger utrymme för ogräs.
  Foto: Hulda Wirsén

  Vill du veta mer?

  Rådgivaren

  Kemisk ogräsbekämpning i vallinsådd   Ogrässtrategi i etablerad vall   Kemisk ogräsbekämpning i vall   Skräppa   Skadegörare i gräs   Skadegörare i baljväxter  

  Biblioteket

   Kemisk ogräsbekämpning 2023 (pdf)

  Räknehjälpen

   

  Externa länkar

   Ogräs klöverinsådd