UtfodringSummering av mängden foder vid blandning av foderblandning (48 kb, xlsx)

2019-10

Detta är en hjälp för att lättare kunna blanda ditt foder, du kan variera antalet kor du blandar till och i vilken blandningsordning du vill göra blandningen i. Summerar ihop mängden foder du skall blanda.

Framtagen av Torbjörn Henningsson, Hushållningssällskapet Kronoberg

Behovsberäkning grovfoder (180 kb, xls)

Denna beräkning visar behovet av grovfoder för en viss djurproduktion, samt arealbehov för att producera densamma.

Framtagen av Peter Williamsson, Hushållningssällskapet Kronoberg

Vallfodervärdering (140 kb, xls)

Uppdaterad 2015-08. 

Vallfodervärdering med hjälp av fodersädespris och proteinfodermedel. En utförlig beskrivning av hur beräkningen går till finns i Rådgivaren.

Framtagen av Hans Hedström, Hushållningssällskapet Kronoberg, efter modell av Håkan Rietz dåvarande Svensk Mjölk

Modell för prissättning av fodermajs (102 kb, xls)

Uppdaterad 2016-08. 

Detta är ett hjälpmedel för prissättning när man handlar med ensilagemajs. Den ger ett rimligt pris för säljaren och för köparen korrigerar den för kvalitetsskillnader.

Framtagen av Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Alternativ mängd foder (124 kb, xls)

Uppdaterad 2015-08. 

Detta är ett hjälpmedel för beräkning av  foderbehov när man vill jämföra olika alternativa foder som man har tillgång till eller kan producera på gården.

Framtagen av Peter Williamsson, Hushållningssällskapet Kronoberg

Gårdskalkyl för utfodring av grovfoder (335 kb, xls)

Beräkning och summering av kostnader för uttag och utfodring av grovfoder med olika utfodringssystem.

Framtagen av Jan Petersson, Contentera AB

Hur mycket kan ungnöten växa på enbart vallfoder? (104 kb, xls)

Detta är ett hjälpmedel för bedömning vilken tillväxt som är möjlig hos ungnöt då foderstaten består enbart av grovfoder.

Framtagen av Helena Stenberg, Taurus

Grovfoderinventering - mängd (556 kb, xls)

Uppdaterad 2016-12.

Beräkning av vilken mängd foder som finns i lager inklusive mängder av olika kvaliteter. Bra beräkningar av volymvikter och uträkning av ts-avkastning per hektar för olika grödor och för olika vallskördar. (Sju lagersystem plus sammanställning)

Framtagen av Hans Hedström, Hushållningssällskapet Blekinge

Grovfoderskörd sammanställning (314 kb, xls)

Uppdaterad 2015-08. 

Dokumentation av skörd per år.

Framtagen av Stefan Halldorf, Hushållningssällskapet Kalmar


Behov av kvävegödsling för att uppnå viss råproteinhalt (105 kb, xls)

Uppdaterad 2015-08. 

Beräkning av kvävebehov  i respektive vallskörd för att uppnå önskad proteinhalt.

Framtagen av Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Hur påverkas kvalitet och avkastning hos vall (104 kb, xls)

Uppdaterad 2015-08. 

Hur avkastning och kvalitet hos vall påverkas av antal skördar, kvävegödsling och skördedatum i förstaskörd.

Framtagen av Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar