Rekommenderad kvävegödsling

  • Gödslingsrekommendationer nedan är riktlinjer från Jordbruksverket för 2014
  • Optimal kvävegiva förutsätter att vallfodret kan prissättas, oftast sker en skattning av värdet på rot innan skörd

Riktgivor för kvävegödsling

I tabellen nedan anges Jordbruksverkets riktgivor för ekonomiskt optimal kvävegödsling till vall. I tabellen anges bara rekommendationer för 20 och 40 % baljväxtandel, för andra baljväxtandelar kan nästa tabell studeras närmre. Skördenivån avser bärgad skörd efter skördeförluster.

Kvävegödsling gynnar gräset men kan minska klöverhalten och kvävefixeringen. Genom att minska kvävegivan till en blandvall förbättras förutsättningen för klöverplantorna i vallen.

Författare: Hulda Wirsén, HS Rådgivning Nord AB
Publicerad: 2014-01-14
Uppdaterad: 2023-09-18
Riktgivor för kvävegödsling till vall 2022 vid två, tre eller fyra skördar/år.
  Skörd, ton ts/ha
Gröda 6 7 8 9 10 11 12
Gräsvall, 2 skördar 130 150
170
190
     
Blandvall, 2 skördar, 10 % klöver 115 135 155 170      
Blandvall, 2 skördar, 20 % klöver 90 105 120 135      
Blandvall, 2 skördar, 40 % klöver 40 45 50 55      
        
Gräsvall, 3 skördar   160
180
200
220 240  
Blandvall, 3 skördar, 10 % klöver
145
160
180
200
215
 
Blandvall, 3 skördar, 20 % klöver   120
135
150 165 180
 
Blandvall, 3 skördar, 40 % klöver   70
80 90
100
110
 
        
Gräsvall, 4 skördar   210
230
250
270
290
310
Blandvall, 4 skördar, 10 % klöver
190
205
225
245
260
280
Blandvall, 4 skördar, 20 % klöver   160
175
190
205
220
235
Blandvall, 4 skördar, 40 % klöver   95
105
115
120
130
140
Gräsdominerad betesvall på åker: 25-35 kg N/ha och avbetning      
Vitklöverdominerad betesvall på åker: 0-20 kg N/ha och avbetning      
Total kvävegiva till betesvall bör inte överstiga 150 kg N/ha och år      
Relativ kvävegödsling till blandvall vid olika målnivåer för klöverhalt jämfört med gräsvall. Relativ gödsling till gräsvall = 100.

Relativ kvävegödsling till blandvall jämfört med gräsvall
Önskad klöverhalt % <10 10 20 30 40 50 >50
Rel kvävegiva, 2 skördar 100 90 70 50 30 0 0
Rel kvävegiva, 3 eller 4 skördar 100 90 75 60 45 30 0

 

Kvävegödsling av slåttervall

Definitonsmässigt är ekonomiskt optimal gödsling den gödslingsinsats där skördevärdet för det sist tillförda kilot är lika stort som kostnaden för insatsen. Ändrade prisförhållanden leder därför till ändrad optimal gödsling.

Optimal kvävegiva förutsätter att vallfodret kan prissättas, oftast sker en skattning av värdet på rot innan skörd. Fler skördar ger högre näringsmässig kvalitet, därmed bedöms det vara logiskt att värdet på fodret är högre vid tre skördar än vid två skördar. Kväverekommendationerna för slåttervall är grundade på relativt gammalt försöksmaterial som utgår ifrån gödslingsförsök i gräsvall. En korrelation av kvävegivan har gjorts för att nå en viss klöverandel och baseras på erfarenheter från norra Sverige. Rekommendationerna för fyra skördar i tabell 1 baseras på bedömningar utifrån slåttervall med tre skördar.

Klöverandelen påverkar kvävebehovet, här blandvall med kärringtand.
Foto: Linda af Geijersstam
Optimal kvävegiva och skördenivå vid olika antal skördar och olika prisförhållanden till gräsvall.

Antal skördar Pris
kr/kg ts
N-pris
kr/kg
Opt N-giva
kg/ha
Nettoskörd
kg/ha
2 skördar 0,60 9,00 176 8 466
2 skördar 0,70 9,00 187 8 616
2 skördar 0,60 11,00 157 8 189
3 skördar 0,70 9,00 228 7 740
3 skördar 0,80 9,00 245 7 930
3 skördar 0,70 11,00 197 7 341

 

 

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Strategier för kvävegödsling  Fosforgödsling  Kaliumgödsling  Svavel- och magnesiumgödsling  Gödselslag  Värdering av stallgödsel  Gödsel och växthusgaser  Bristsymtom  Baljväxtandelar

Biblioteket

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2023 (pdf)

Räknehjälpen

Gödsling

Externa länkar

Greppa Näringen