Ogräsbekämpning i majs

  • Majs är en konkurrenssvag gröda. Bekämpa ogräsen från start!
  • Oftast krävs två insatser och en kombination av kemisk och mekanisk ogräsbekämpning kan vara ett bra sätt
  • Läs på om preparaten – de är bra på helt olika ogräs
  • Besvärliga ogräs får inte släppas så att de har möjlighet att föröka sig
  • Finns inte möjlighet att prioritera ogräsåtgärder i tid med nödvändig utrustning som ogräsharv och radrensare i ekologisk majsodling ska du inte odla ekomajs
Författare Linda Karlsson, Växa Sverige, Halland
Uppdaterad 2023-11-29

Konkurrenssvag gröda

Majs är en öppen radodlad gröda som är långsam i etableringen och konkurrerar därför dåligt med ogräs. Det är väldigt viktigt att ha kontroll över ogräsen från första början i majsodlingen. Försök L5-840 och L5-9000 visar på mellan 8-10 ton ts/ha i skördeökning mellan ogräsbehandlad och obehandlad majs.  Vilka ogräsarter, mängden ogräs och jordart avgör om det behövs en kemisk bekämpning eller om det går att kontrollera ogräset med mekanisk bekämpning såsom radhackning. Ofta är en kombination av dessa metoder ett bra tillvägagångssätt.

Nattskatta.
Foto: Hulda Wirsén

Oftast krävs två insatser mot ogräsen

Det vanligaste är att göra två insatser mot ogräsen. Den första ogräsbehandlingen är lämpligen kemisk och görs i samband med en eventuell fritflugabehandling i majsens 1,5-bladsstadie. Fritfluga bekämpas om majsen inte är betad eller risken för angrepp är stor. Små fält, skyddat läge och mulljord är riksfaktorer. Den andra ogräsbehandlingen brukar göras 1-2 veckor efter den första behandlingen beroende på väderlek och kan vara antingen kemisk eller mekanisk beroende på ogräsens art, storlek och mängd. Försök visar att en kemisk behandling följt av radhackning ger lika bra resultat som två kemiska bekämpningar. Görs en kemisk bekämpning vid andra tillfället får majsplantan inte ha mer än 6-8 blad, beroende på val av preparat.

Majs är en konkurrenssvag gröda. Här med mycket målla.
Foto: Linda af Geijersstam

Radhackning

En miljömässig fördel med att radhacka är att bekämpningsmedelsanvändandet minskar. Med det minskar även risken för att ogräsen utvecklar resistens mot vissa preparat. För helt ekologisk majs diskuteras alternativen nedan. Om det är en mindre mängd örtogräs kvar vid andra behandlingstillfället är radhackning lämpligt. Finns rotogräs eller en väldigt stor mängd svåra örtogräs är kemisk behandling att föredra. För att inte skada majsens ytliga rotsystem får inte hackorna gå för nära majsplantan. Radhackningen bör göras tidigast en vecka efter föregående kemiska behandling då ogräseffekten kan försämras annars. I samband med radhackningen kan man även passa på att så in fånggröda. Efter radhackningen bör sent groende ogräs som till exempel nattskatta och hirs kontrolleras.

Ogrässtrategi i ekomajs

Finns inte möjlighet att prioritera ogräsåtgärder i tid med nödvändig utrustning som ogräsharv och radrensare i ekologisk majsodling ska du inte odla ekomajs. Det är nämligen timing och noggrannhet som avgör om du kommer att kunna bemästra ogräsen. Starta ogräsbekämpningen genom att plöja ungefär två veckor före sådd. Blindharva därefter minst en gång, helst två, innan uppkomst. Ogräsharvning är inte lämpligt i majsens känsliga 1-2 bladstadium. Flamning kan ersätta den första ogräsharvningen men det är för dyrt. När majsen har 2-4 blad är det lämpligt att ogräsharva tvärs över raderna för att komma åt ogräset i majsraderna. Harvning på tvären minskar dessutom risken att harven går för djupt och skadar plantorna. Ogräsharvning ska alltid följas upp med radrensningar som påbörjas så snart raderna går att följa. Vid första körningen bör skyddsplåt eller tallrikar användas för att skydda majsen mot jordtäckning som den inte tål. Den sista radrensningen ska köras snabbt för att få en kraftig kupningseffekt. Räkna med totalt   3-4 ogräsharvningar och 2-3 radrensningar. Så minst 85 000 frö/ha då hög utsädesmängd ökar majsens konkurrensförmåga. En hög utsädesmängd krävs dessutom då ogräsharvning reducerar antalet majsplantor.

 
Radhackning.
Foto: Linda af Geijersstam
 
Radhackad majs.
Foto: Linda af Geijersstam

Viktig information om preparaten

Harmony 50 SX + Titus

Enligt DuPont bör behandling inte ske i sorten Cerutti. Övriga sorter som går att behandla med MaisTer (se nedan) går även att köra med Harmony + Titus. Efter behandling kan man samma år så höstvete, råg och rågvete. Året efter kan man så stråsäd, majs, potatis och klöver/gräs. Harmony 50 SX och Titus får inte köras senare än 6-bladsstadiet.

Tomahawk 200 EC

Kan användas i majs från 3 blad till 6-bladsstadiet, därefter rekommenderas ingen behandling.

Mesotrion (Callisto 100SC/ Meristo eller Starchip)

Bekämpning med Mesotrion ska göras senast i 8-bladsstadiet och maxdosen på en säsong är 1,0 l/ha vid användning varje år och max 1,5 l/ha vid användning vartannat år. Max två behandlingstillfällen/år. Året efter kan man odla alla grödor utom sockerbetor, ärtor, bönor och grönsaker. Odlas våroljeväxter ska det plöjas innan. Samma år går det bra att odla höstsäd och rajgräs.

MaisTer

MaisTer fungerar i de flesta majssorter men enstaka sorter är känsliga och där bör bekämpning inte ske. Bayer har en lista över svenska större marknadssorter där MaisTer kan användas. Behandling kan utföras till och med att majsen har 8 blad. MaisTer ska alltid hällas i före MaisOil, som hälls i sist i sprutan. Preparatet är möjligt att blanda med vattenbaserade pyretroider (till exempel Sumi Alpha och Karate), men inte med lösningsmedelsbaserade pyretroider och mangansulfat. Max-dos är 150 g/ha och Bayer rekommenderar minst 150 l vatten per ha. Kontakta Bayer eller din rådgivare om bekämpning sker med Danfoilspruta.

Det finns inga praktiska restriktioner vad gäller efterföljande vanliga lantbruksgrödor. Engelskt rajgräs som fånggröda kan sås 2 veckor efter bekämpning. MaisTer ska inte köras vid risk för nattfrost och temperaturen vid bekämpningstillfället bör vara minst 8°C. Vid mycket varmt väder (över 25°C) kan MaisTer ge en gulfärgning men normalt ska skörden inte påverkas. Körning på kvällen minskar skaderisken.

 

Preparatens effekt på olika ogräs

Harmony 50 SX och Titus står sig bra på fält där ogrästrycket är lågt och de typiska problemogräsen som till exempel nattskatta och åkermynta ännu inte har dykt upp. Harmony 50 SX har bra effekt på näva och åkerbinda. Starane 180 har bra effekt på åkerbinda men dålig effekt på näva.

Callisto tar inte näva och gräsogräs men är annars mycket bredverkande. En dos på 0,5 l Callisto i båda behandlingarna har över 90 % effekt på många örtogräs, inklusive nattskatta, men 80-90 % effekt på målla, snärjmåra, trampört och åkerbinda och 70-80 % effekt på klöver. Om dessa ogräs förekommer rikligt eller om de har hunnit bli stora kan dosen behöva ökas till 0,75 l per körning.

MaisTer har god verkan på många ogräs, inklusive gräsogräs och nattskatta, men ger sämre effekt på näva, åkerbinda, veronika och trampört. Preparat och doser kan väljas utifrån tabellen nedan beroende på vilka ogräs som förekommer och ogrästryck.

Mycket kvickrot.
Foto: Linda af Geijersstam
Förslag på bekämpningsalternativ i fodermajs.
Preparat Kommentarer
1:a 11 g Harmony 50 SX + 10-25 g Titus + 0,2 vätm
2:a 8 g Harmony 50 SX + 15-25 g Titus + 0,2 vätm
Där det inte finns nattskatta. Svag på veronika. Bra alternativ på ”nya” majsfält och fält med näva.
1:a 0,4-0,5 l Mesotrion + 10-25 g Titus + 0,2 vätm
2:a 0,4-0,5 l Mesotrion + 15-25g Titus + 0,2 vätm
Vid nattskatta, kvickrot, tistel och mycket veronika och viol.
Tar ej näva.
1:a 0,4-0,5 l Mesotrion + 11 g Harmony 50 SX + 0,1 vätm
2:a 0,4-0,5 l Mesotrion + 20-30 g Titus + 0,2 vätm
Bra på näva i 1:a. Vid mindre problem med kvickrot. Tar nattskatta.
1:a 0,4-0,5 l Mesotrion + 10-25 g Titus + 0,2 vätm
2:a 0,5 l Mesotrion + 50-75 g MaisTer + MaisOil
Vid kvickrot och nattskatta, svag på åkerbinda.
1:a 50-75 g MaisTer* + 0,4-0,75 l Mesotrion + MaisOil
2:a 50-75g MaisTer* + 0,4-0,75 l Mesotrion + MaisOil
Bra alternativ vid åkermolke, åkermynta, knölsyska, kvickrot, tistel och rajgräs.
1:a 50-75 g MaisTer* + 0,27 l Tomahawk 200 + MaisOil
2:a 50-75 g MaisTer* + 0,27 l Tomahawk 200 + MaisOil
Bra vid mycket kvickrot, åkermolke, åkermynta, knölsyska och rajgräs.
* = 0,67 l MaisOil tillsätts per 50 g MaisTer

 

Besvärliga ogräs

Vissa ogräs kan bli ett stort problem i majsodlingen speciellt om majs odlas på samma skifte flera år i rad. Nedan följer bekämpningsstrategier för dessa.

Åkertistel bekämpas med två körningar 0,75 l Mesotrion (80-90 % effekt). Körs 0,5 l Mesotrion x 2 i kombination med Titus blir tisteleffekten också ca 80-90 %. 125-150 g Maister 70-90 % effekt på åkertistel.

Gullkrage bekämpas med MaisTer, Titus eller Mesotrion. Titusdosen måste upp i 30-40 gram totalt under säsongen för att man ska bli av med gullkragen. Mesotrion klarar gullkrage med dosen 2 x 0,5 l såvida inte vaxlagren på gullkrageplantorna är för tjocka eller ogräsplantorna för stora. MaisTer behöver upp i totalt 125 g för att ge en mycket god effekt mot gullkrage.

Knölsyska kräver minst 75 g MaisTer per säsong eller 2 x 0,75 l Mesotrion.

Åkermynta bekämpas med minst 150 g MaisTer per säsong.

Hönshirs är ett vårgroende gräs som bekämpas med minst 125 g Maister per säsong. Även Mesotrion 2 x 0,75 l  har mycket god effekt på hönshirs.

Gråbo tas med 2 x 0,75 l Mesotrion.

Hönshirs.
Foto: Linda af Geijersstam

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Skadegörare  

Biblioteket

Kemi och Hacka hållbart i majsen Johnson F.2012-3 Arvensis; Kemisk ogräsbekämpning 2023 (pdf)
Mästra ogräsen i ekomajsen. Leggedör, H. 2009-5. Arvensis; Harva på tvären i ekomajsen. Leggedör, H. 2011-2. Arvensis

Räknehjälpen

 

Externa länkar

Växtskyddscentralen   Ogräsbekämpning i majsodling