Foderanalys

 • Foderanalysen är grunden för en lönsam utfodring
 • Mest representativt prov får du genom att borra i färdigt ensilage
 • Det finns klassisk anlys eller NorForanalys
 • Ts-halten kan kontrolleras med en ts-mätare eller genom att torka ett prov i mikrovågsugn

En riktig foderanalys är grunden för lönsam utfodring. Det är viktigt att du får ett representativt prov för det parti du vill analysera så att näringsvärdena stämmer med fodret du sedan lägger på foderbordet. Prov kan tas på grönmassa vid skörd men säkras resultat får du genom att borra i färdigt ensilage.

Författare Karin Granström, Hushållningssällskapet i Värmland
Uppdaterad 2014-01-20

Ta ut foderprov till analys

 • Ta ett representativt prov, säkrast är att borra på flera ställen
 • Förslut påsen så att provet blir så lufttätt som möjligt
 • Kyl, frys eller skicka provet snarast
 • Skicka in provet till analysföretaget så att det kommer fram och kan tas om hand dagen efter. Provet får till exempel inte skickas en fredag så det blir liggande på posten

Om du tar ett samlingsprov under inläggningen så tänk på att hålla provet i stängd plastsäck och så kallt som möjligt annars tar grönmassan värme och analysen ger felaktigt svar. På färdigt ensilage tas provet tidigast 3-4 veckor efter inläggning. För foderanalysen på ensilage kan du också få information om ensileringsprocess, lagringsstabilitet och fodrets smaklighet. Detta ingår ibland eller beställs extra. Om du också tar med de viktigaste mineralerna i foderanalysen ger de både en bra grund för foderstatberäkningar och information inför nästa års växtodlingsplan och gödslingsstrategi.

Provtagning i plansilo.
Foto: Karin Granström

Klassisk- eller Norforanalys? 

Idag har vi flera olika system för foderanalyser i Sverige. Kontrollera om det är en klassisk analys eller NorForanalys som gjorts på fodret. Vid klassisk analys torkas provet i 103 grader och vid Norforanalys vid 60 grader. Skillnaden på ts halten blir då ungefär + 2 % -enheter i NorFors ts-halt i jämförelse med klassisk ts-halt. Näringsvärdena blir då något lägre per kg ts i Norforanalysen. Om analysen innehåller både klassisk analys och Norfor innebär det alltså att näringsinnehållet är något olika på grund av olika ts- halter vid analysen. I NorFor varierar näringsvärdena med foderintaget och foderstatens sammansättning. Energivärdet minskar till exempel vid högre foderintag på grund av att passagehastigheten ökar och smältbarheten minskar medan AAT-värdet ökar. Norfor analyser används främst i mjölkproduktionen av Husdjursföreningarna. Övriga foderrådgivare och foderfirmor använder klassisk analys eller en kombination av analyssystemen. Ofta kan man utan extra kostnad få bägge analysresultaten angivna på analyssvaret.

Provet skall vara representativt för hela skörden.
Foto: Karin Granström

Kontaktuppgifter analysföretag i Sverige

Agrilab AB Uppsala,
/www.agrilab.se/
Telefon: 018-673856
Mobil: 0708-697342
E-post: analys@agrilab.se

Eurofins Lidköping
/www.eurofins.se/
Telefonnummer: 010-490 8410
E-post: info.lantbruk@eurofins.se

BLGG AgroXpertus AB, Hörby
/blgg.agroxpertus.se/
Telefon: 0415-51 127
E-post kundservice@blgg.agroxpertus.se

 

Torrsubstanshalt

Eftersträva alltid att förtorka grönmassan till 30-35 % ts-halt i plansilo, för tornsilo 45 % i botten och 25 % i toppen och något högre 35-50 % i balar, för en optimal ensileringsprocess. Pressvattengränsen går vid ca 30 %.

Ensilage med låg torrsubstanshalt

Ett blött ensilage (under 30 % ts) gör att djuren orkar äta mindre mängd foder och dessutom blir lagringsstabiliteten i detta ensilage ofta sämre. Låg torrsubstanshalt gör att det åtgår mer socker till ensileringen och innehållet av socker i blött ensilage är ofta låg, vilket kan ge sämre ensilering och hållbarhet. 

Ensilage med hög torrsubstanshalt

Hög torrsubstanshalt över 45-50 % förekommer ibland i sent skördat vallfoder i storbal, till exempel dikofoder. Nackdelen med hög ts halt är att syrabildningen minskar och ensileringen går långsamt och blir ofullständig. Torrt, sent skördat vallfoder är svår att packa och kan därför innehålla mycket syret som försämrar den hygieniska kvaliteten och ger sämre hållbarhet. Då dessa partier öppnas kan det lätt ta värme när nedbrytningen av fodret tar fart. En hög uttagningshastighet krävs i silon eller limpan med hög ts halt. Torrt ensilage har också lägre smältbarhet då cellväggarna bryts ner långsammare

Så kollar du enkelt torrsubstanshalten

Torrsubstanshalten (TS) kan variera mycket mellan olika partier i fodret. När en foderanalys tas får du automatiskt en torrsubstanshalt (ts-halt) angiven. Men ts-halten kan behöva kontrolleras igen och det kan enkelt göras med en TS mätare.
Har du ingen TS mätare kan du enkelt ta torrsubstansprov i en mikrovågsugn.

 1. Ta ut ett representativt prov, blanda och klipp eventuellt provet
 2. Väg upp ca 100 g av provet 
 3. Sätt in provet i mikrovågsugnen och kör mikrovågsugnen på hög effekt under några minuter. Ta ut provet, blanda om och kör det sedan några minuter till.
 4. Upprepa tills provet verkar torrt och vikten inte förändras
 5. Vikten i gram på det torra fodret är samma som ts-halten i procent

 

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Vallensilage      Helsädesensilage   Majsensilage  

Biblioteket

 

Räknehjälpen

 Utfodring

Externa länkar

Greppa Näringen   Växa Sverige   Gård & Djurhälsan   Ensilagenytt   Agroväst   Eurofins Agrilab