• Hö är bra till sjuka djur eller djur med lös träck
 • Passar på gårdar med liten foderåtgång
 • Skördas något senare än ensilage
 • Ett bra foder till små kalvar

Många gårdar anser att det är bra att ha tillgång till hö för att kunna erbjuda till djur med lös träck eller djur som är sjuka. Hö passar också bra om åtgången på vallfoder är låg, till exempel i den lilla besättningen. Ett välbärgat hö är smakligt och har dietiska egenskaper. Vall som ska torkas till hö skördas ofta något senare än ensilage eftersom en gröda som är för späd blir svårtorkad. Klöver är mer svårtorkat än gräs.

Författare Karin Granström, Hushållningssällskapet i Värmland
Uppdaterad 2014-01-20

Fördelar med hö

 • Smakligt
 • Bra som dietfoder
 • Lätt att transportera
 • Jämn torrsubstanshalt 
 • Lätt att utfodra
 • Lagringsstabilt om det lagras torrt

Nackdelar med hö

 • Väderberoende  - Kort skördefönster
 • Arbetskrävande vid skörd
 • Svårtorkat om det skördas tidigt
 • Stora förluster av både näring och mängd under beredningen
 • Kräver skulltork och lämpligt lagerutrymme
 • Kan damma och innehålla mögelgifter
Hövändning.
Foto: Privat
Näringsvärde i hö. Torrsubstanshalten i lagringsdugligt hö är ca 85 procent.
  Omsättbar Energi, MJ Råprotein, gram Fiber, NDF, gram
Näringsvärde gräsdominerat hö 8,0-10,5 80-120 550-650

Näringsinnehållet i hö påverkas framförallt av utvecklingsstadier vid skörd, artsammansättning i vallen, skördeteknik och skördeväder. Hur växtmaterialet behandlas under torkningen spelar en stor roll. Den mesta näringen finns i bladen och det gäller att få med sig dessa in vid skörd så att de inte slås av när grödan vänds. Hö som torkas på slag har hög torrsubstans halt och blir då mer känsligt när det ska vändas och bladen går lätt sönder och faller av. Därmed försämras näringsinnehållet.

Hö används ofta till små kalvar för att hålla magarna i trim.

 

Hö är ett bra foder till kalvar.
Foto: Linda af Geijersstam

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Vallensilage   Helsädesensilage   Majsensilage   Foderanalys  

Biblioteket

 

Räknehjälpen

 Utfodring

Externa länkar

Greppa Näringen   Växa Sverige   Gård & Djurhälsan   Ensilagenytt   Agroväst   Eurofins