Gödslingsrekommendationer helsäd

  • Håll nere kvävenivån till helsäd om insådd finns med
  • Helsäd av ren spannmål gödslas som spannmål till tröskning
  • Vid samodling av baljväxt och spannmål gödslas grödan utefter spannmålens behov
  • Både i ekologisk- och konventionell odling läggs ofta enbart en flytgödselgiva på ungefär 20 ton/ha
  • I konventionell odling kan komplettering ske med NS27-4 om kvävenivån anses behöva höjas ytterligare
Författare Linda Karlsson, Växa Sverige, Halland
Uppdaterad 2022-10-13

Växtnäringsbehov

Helsädesgrödan behöver växtnäring som vanlig odling av respektive gröda till tröskning Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022 (pdf). Vid samodling av baljväxt/spannmål beräknas kvävegivan utefter spannmålens behov. Kvävegivan påverkar nämligen inte avkastningen för baljväxten vid samodling. Ju större andel baljväxter desto mindre kväve behövs. Tänk på att räkna växtnäringsbehovet utifrån en lägre skördenivå på spannmålen i och med att andelen spannmål av den totala utsädesmängden är betydligt lägre i helsäden. 

 

Stallgödsel och eventuellt mineralgödsel

För att tillgodose både spannmålens och baljväxtens fosfor- och kaliumbehov är det vanligt att lägga en flytgödselgiva på 20-25 ton/ha. Anser man att spannmålen behöver mer kväve kan stallgödselgivan kompletteras med kväve och svavel i form av NS 27-4. Denna giva brukar vara relativt låg (80-120 kg/ha) och är mest till för att få en bra start på spannmålen. Eftersom helsäd ofta används som insåningsgröda är det vanligt även i konventionell odling att enbart lägga stallgödsel. Genom att lägga en lägre kvävegiva gynnas insådden och speciellt klövern. Ofta är etableringen av vallinsådden viktigare än avkastningsnivån på helsädesgrödan.

En flytgödselgiva är vanligt till helsäd.
Foto: Privat

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Bristsymptom  Typ av helsäd   Utsädesmängd  Helsäd  

Biblioteket

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022 (pdf)

Räknehjälpen

 

Externa länkar

Proteintipset