Sådd och utsädesmängd helsäd

  • Typ av helsädesgröda, jordart, tusenkornvikt och grobarhet påverkar val av utsädesmängd
  • Om du använder eget utsäde rekommenderas att testa grobarheten
  • Kombiså ärt/böna med gödselbillarna så att de hamnar djupare än spannmålen

Utsädesmängd

Val av utsädesmängd beror som vanligt på jordart, grobarhet och tusenkornvikt. För en helsädesgröda med ren spannmål ligger utsädesmängden på samma nivå som om grödan skulle tröskas. Är det insådd i helsäden minskas utsädesmängden på skyddsgrödan 10-20 kg/ha för att gynna insådden. För blandningar med korn/havre och ärt ligger utsädesmängderna ofta mellan 180-250 kg/ha. Ett exempel på utsädesmängd är 160 kg ärt + 60 kg spannmål. Blandningar med spannmål åkerböna ligger något högre runt 240-300 kg/ha, till exempel 170 kg åkerböna + 80 kg vårvete. För att få en säker höjning av proteinhalten i fodret jämfört med ren spannmål behöver andelen baljväxter vara minst 45 % av utsädet. Försök har visat att fördelningen 30 % vete och 70 % åkerböna har gett bäst avkastning. I och med att tusenkornvikten kan variera mycket mellan sorter och partier är det svårt att säga någon exakt utsädesmängd. Sträva efter 40 plantar/ha åkerböna och 180-200 plantor/ha vårvete.

Författare Linda Karlsson, Växa Sverige, Halland
Uppdaterad 2014-01-23

Eget utsäde

Det är inte ovanligt att det används eget utsäde av ärt och åkerböna till helsädesblandningarna. Tänk på att grobarheten på dessa partier kan variera väldigt mycket. Testa utsädet genom att så ett antal frön i krukor och räkna hur många som kommer upp. Ett enkelt test som säger mer än att inte ha testat grobarheten alls.

Jordart och sådjup

Korn/ärt passar på lite lättare jordar där det absolut inte ställer sig vatten. Ärter är känsliga för vattenmättade marker. Även kombinationen havre/ärt fungerar på lite lättare jordar. På lite tyngre jord med lera kan det vara väl så lämpligt att så vårvete/åkerböna istället. Vid sådd på lerjordar bör utsädesmängden öka jämfört med vid sådd på lättare jord. Vid sådd av både spannmål och baljväxter rekommenderas kombisådd där baljväxten sås med gödselbillarna. Detta för att baljväxt och spannmål ska hamna på rätt sådjup. En del frön som är väldigt stora kan fastna i såmaskinen så var observant på storleken på fröna. Ärt och böna ska ligga djupare än spannmålen, ca 5-8 cm, för att kunna ta upp tillräckligt med vatten. De behöver dessutom ligga ganska djupt i jorden för att skyddas från fåglar.

Etablering av helsäd.
Foto: Linda af Geijersstam

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Helsäd  Typ av helsäd  

Biblioteket

 

Räknehjälpen

 

Externa länkar