Kaliumgödsling till majs

  • Nya svenska försök visar lönsamhet för upp till 100-150 kg kalium per hektar til ensilagemajs, trots lågt kaliuminnehåll i marken
  • Majsens behov av kalium tillgodoses i regel med 40 ton nötflyt per hektar
  • Kaliumvärde i foderanalysen över 7 g/kg ts visar att majsen inte haft brist

Kaliumbehov

Lätta jordar som är lämpliga för majsodling är i regel fattiga på kalium. Majs anses ha ett stort kaliumbehov. Svenska försök 2011-2013 visar att majsen svarar på kaliumgivor upp till max 100-150 kg/ha trots lågt innehåll av kalium i marken. De flesta av försöken låg på jordar med kaliumklass två. Jordbruksverkets riktlinjer bygger på utländska rekommendationer eftersom vi tidigare saknat svenska försök. Rekommendationen för en majsskörd på 12 ton är 160 kg kalium per ha i kaliumklass två, vilket nu kan behöva justeras. Kaliumgivan kan följas upp med foderanalysen där över 7 g K/kg ts visar att majsen inte haft brist.

Författare Linda Karlsson, Växa Sverige, Halland & Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar
Uppdaterad 2022-10-13

Jordbruksverkets riktgivor för kaliumgödsling till fodermajs med skörd på 10 ton ts/ha. Kaliumbortförseln beräknas vid denna skörd till 120 kg/ha. Vid avvikelse uppåt eller nedåt från angiven skördenivå höjs eller sänks kaliumgivan med 10 kg K per ton avvikelse.
 
K-AL-klass I II III IV V
Kg K/ha 160 140 120 80 0

Stallgödsel

Majsens behov av kalium tillgodoses i regel med 40 ton nötflyt per hektar. Majs i foderstaten sänker kaliuminnehållet i gödseln. Analysera gödseln.

Kaliumbrist i majs.
Foto: Linda af Geijersstam

 

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Kvävegödsling   Fosforgödsling   Bristsymptom  

Biblioteket

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022,  Slimmade insatser ger billig majs. Arvensis 03. 2013.  Kalium gödsling till majs slutrapport. Kaliumgödsling till ensilagemajs. Rapport Skåneförsöken. 2013

Räknehjälpen

 Gödsling

Externa länkar

 Greppa Näringen