Majssådd

  • Så majs i lucker och varm jord vid 8 grader i jorden
  • 90 000 frön/ha är en lämplig utsädesmängd
  • Utsädesmängden kan behöva anpassas

Majssådden är en stor investering i odlingen. Jämn och snabb uppkomst är viktigt och utsädesmängden kan också vara avgörande.

Författare Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar
Uppdaterad 2014-01-31

Snabb start är viktigt

Majs ska sås i lucker och varm jord. Majsen behöver jordtemperatur 8 grader för en snabb uppkomst. Sådjup ca 5 cm. Vid bra fukt kan majsen sås grundare och få en snabbare och jämnare uppkomst. Mesurolbetat utsäde avskräcker fåglar och verkar även mot fritflugor. Tusenkornvikten har betydelse för hur etableringen lyckas och bör vara över 280 g. Det betyder att en säck med 50000 frön ska väga minst 14 kg.

Hög utsädesmängd för bra avkastning

Lämplig utsädesmängd är ca 90 000 frön/hektar. Anpassa utsädesmängden efter odlingsförutsättningar och eventuella kvalitetsproblem enligt nedan. Hög utsädesmängd ger mindre kolvar men fler per hektar och därmed vanligen samma stärkelsehalt.

Problem med låg stärkelsehalt – sänk
Hög utsädesmängd kan ge lägre stärkelsehalt vid kort odlingssäsong. Prova i första hand en tidig sort och i andra hand att minska utsädesmängden.

Problem med låg fibersmältbarhet - höj
Högre utsädesmängd kan ge bättre fibersmältbarhet. Hög fibersmältbarhet är viktig i foderstater med mycket majs eller då vallfodret har sämre kvalitet.

Dåligt med vatten eller sen sådd - sänk
Torka kan göra att majsen avkastar sämre vid en hög utsädesmängd. Vid sen sådd blir både avkastning och stärkelsehalt bättre med en lägre utsädesmängd.

Etablering av majs.
Foto: Linda af Geijersstam


Såmaskin majs.
Foto: Linda af Geijersstam

Sådd

Majs sås vanligast med precisionssåmaskin på 75 cm radavstånd.
Rapidsådd kan vara en billig och fullgod etableringsform. Kostnaden för sådd minskar med ca 250 kr/ha jämfört med precisionssådd. Man kan få sämre stärkelsehalt på platser med kortare odlingssäsong. Sänk utsädesmängden i dessa lägen. Rapidsådd fungerar sämre på vattenhållande och packningsbenägna jordar. Kontrollera att rätt utsädesmängd går ut eftersom det påverkar avkastningen mycket.
Trots höga fosforvärden i marken och stora stallgödselgivor svarar majsen ofta på en startgiva med placerat kväve och fosfor vid sådden. Rekommenderad giva: 75-100 kg MAP (högre givan där majs inte odlats innan).

Rapidsådd majs.
Foto: Linda af Geijersstam

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Sortval   Fånggröda 

Biblioteket

Bättre majsekonomi med fler frön. 2012. af Geijersstam, L. Arvensis 2012-1.
Precisionssådd säkrare vid höga utsädesmängder. 2021 Månsson, A. Arvensis 2012-1
Utsädesmängd för fodermajs. 2011. af Geijersstam, L. Försöksrapport Animaliebältet Växtodlingsförsök 2011, s 31-34. Halmstad.

Räknehjälpen

 

Externa länkar

 Försök- Sverigeförsöken